Normy wymiany powietrza

Normy wymiany powietrza.

Objętość powietrza dostarczanego do wentylowanego pomieszczenia w ciągu godziny można w przybliżeniu obliczyć, posługując się pojęciem tzw. krotności wymiany powietrza na godzinę, która wynosi:

gdzie: n — krotność wymiany powietrza,
L — objętość powietrza dostarczonego do danego pomieszczenia w ciągu godziny w m³/h,
V — pojemność pomieszczenia w m³.

Ilość powietrza dostarczanego do danego pomieszczenia pracy powinna odpowiadać normom niezbędnym dla prawidłowego przebiegu procesów życiowych człowieka, tj. 30 m³/h dla jednego człowieka. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, we wszystkich pomieszczeniach zakładu gastronomicznego należy zastosować wentylację naturalną — grawitacyjną, a ponadto w sali konsumpcyjnej, kuchni, zmywalni i przygotowalniach — wentylację mechaniczną nawiewno-wyciągową, nie związaną z wentylacją budynku.

Wentylacja mechaniczna musi zapewniać:

• w pomieszczeniach konsumpcyjnych 10-12 wymian powietrza i temperaturę nawiewu zimą 18°C;

• w kuchni 15-30 wymian powietrza i temperaturę nawiewu zimą +20°C oraz odprowadzenie zużytego powietrza okapem nad trzonem kuchennym;

• w przygotowalni 4-8 wymian i w zmywalni 5-10 wymian przy temperaturze nawiewu + 20°C zimą oraz połączeniu układu przewodów z wentylacją w kuchni;

• w toaletach wyciągi o wydatku 50 m³/h na 1 sedes i 20-50 m³/h na jeden pisuar.

W zimie wentylacja nie może obniżać temperatury utrzymywanej w pomieszczeniach przez urządzenia ogrzewcze oraz powodować przekraczania prędkości przepływu powietrza powyżej 0,3 m/s w strefie przebywania ludzi.